Escritura de textos dramáticos

El objetivo primordial del taller impartido por Patricia Pardo será el de *facilitar recursos con los que incentivar y entrenar la escritura dramática *en vuestro alumnado. Cómo motivar, impulsar, hacer escritura.

Para ello, os transformaréis en autores de textos teatrales a través de ejercicios dirigidos. Esta práctica nos permitirá:

  • disponer de ejercicios y disparadores prácticos;
  • producir y analizar diferentes figuras lexicosemánticas y pragmáticas;
  • localizar diferentes recursos pedagógicos para llevar a cabo la práctica escrita;
  • reconocer la escritura como expresión conductora/asimiladora de otros contenidos curriculares asociados al área de lengua, literatura, medio natural, social y cultural, educación en valores…;
  • disfrutar con la escritura y de la autoestima y autonomía generadas.

Además, facilitaremos un dossier que reúne de manera sencilla apuntes teóricos más, facilitamos  un dossier que reuneix de manera senzilla apuntes teóricos o reflexions de diferents autors (J.A. Marina, D. Cassany, D. Escardó…) alrededor del código escrito y la composición de texto (la competencia textual); recursos pedagógicos con las que llevar a cabo o hacer inmersión en la práctica escrita; teoría y recursos de escritura; reflexiones sobre la corrección de los textos o qué hacer con los escritos dramáticos una vez elaborados y corregidos; bibliografía.

En cualquier caso, para accionar en terceros el *interés por la escritura* -en este caso la dramática-, debo hacer una recomendación, bastante obvia en cualquier caso: previa o paralelamente a invertir energía en fomentar la escritura entre el alumnado, se debe motivar y fomentar, necesaria e indispensablemente, el *interés por la lectura.*

Sin lectura no hay escritura. Difícilmente gozaremos escribiendo si antes no hemos gozado leyendo. Difícilmente escribiremos bien si no somos buenos lectores. Y es probable que sin conocer los mecanismos de análisis de lo que se lee, difícilmente podamos analizar lo que uno mismo escribe.

Además, y dado que nuestro objetivo es el de la escritura dramática, no solo deberemos leer, sino *ver teatro*. Crear grupos de visita, organizar excursiones.

Y finalmente, para completar el proceso: *dramatizar*, poner en pie lo que han escrito los alumnos. Porque el texto dramático tiene esa “misión”, la de ser representado, lo cual nos ayudará a alcanzar:

  1. el interés por la expresión escrita,
  2. el desarrollo de la expresión corporal, plástica, creativa que
  proporciona hacer teatro, ¡y a través de unos textos propios!,
  3. el entrenamiento y asimilación de emociones y valores, como la autoestima o la empatía.

Materiales del módulo:

Escritura de textos dramáticos

“Yo le aconsejaría a la gente que escribiera, porque es como agregar un cuarto a la casa de la vida. Está la vida y está pensar sobre la vida (escribir), que es como recorrerla intensamente, duplicarla.” (Adolfo Bioy Casares. Cita extreta del llibre Taller de escritura: el método, de Silvia Adela Kohan)

patricia-PARDOSi la literatura ha de llegar a ser algo que sirva para el desarrollo personal del alumnado, deberá estar conectada con sus intereses y preocupaciones. Y concretamente convertirse en una plataforma para hacer que se oiga su voz. Esto se puede conseguir no solo con textos narrativos, líricos o de ensayo, sino también mediante productos de expresión audiovisual y de expresión dramática. Ahora bien, para escribir un texto teatral no basta solo con la inspiración sino que es necesario el dominio del código –una serie de reglas precisas y de procedimientos constatados por la práctica y por la tradición literaria-. Lo que permite traducir las ideas o los sentimientos no solo con sinceridad sino con un máximo de eficacia.

Este módulo, impartido por Patricia Pardo, directora artística, dramaturga, clown, poeta y pedagoga nos proporcionará una serie de instrumentos para la escritura de textos teatrales.

MATERIALES:

Escritptura dramàtica, recursos per a docents-2017 Patrícia Pardo pdf

Matx d’improvisació

improu-Aldaia

A totes les persones que esteu interessades en el format de Matx d’Improvisació us informem que el pròxim divendres 23 de gener a les 20’30 hores es farà la presentació al TAMA de la X Lliga d’Improvisació d’Aldaia i que el dissabte 24 ja es jugarà el primer matx al Teatre del Mercat.

La Lliga ofereix un espectacle de matx d’improvisació durant sis divendres consecutius amb quatre equips d’actors i actrius diferents. Els espectacles es representen a les 20’15 hores al Teatre del Mercat d’Aldaia. El primer cap de setmana de març es jugarà al TAMA un matx final amb la presència dels quatre equips participants. Si voleu accedir a informació de novetats, calendari de matxs per equips, participants, marcadors o resultats de la Lliga, entreu per facebook Improu Companyia d’Improvisació.

Així mateix, també us informem que des del dissabte 10 de gener està en cartell la 2on Lliga d’Improvisació de Quart de Poblet, que també es juga tots els dissabtes a les 20 hores al Casino de Quart. Com a cloenda, ofereix un matx especial el diumenge 22 de febrer al Molí de la Vila de Quart.

Des del Postgrau de Teatre en l’Educació considerem que aquestes són dues bones opcions molt recomanables per conéixer «en la seua salsa» el funcionament d’aquesta mena d’espectacle i agraïm al professor Xema Palanca la seua difusió.

Escriptura dramàtica

Captura de pantalla 2014-03-12 a la(s) 12.32.05

Escriure, inventar! és escapar del determinisme i de l’aculturació. Ser-ne conscient dels seus efectes, si més no. La producció escrita ens permet, a més, i no sóc amiga de la hipèrbole, contribuir a la dignitat humana, perquè com apunta el filòsof J.A. Marina, l’ètica ha de ser la justificació, motor i finalitat de qualsevol creació.

L’objectiu primer del taller serà el de facilitar recursos amb els que incentivar i entrenar l’escriptura dramàtica en les i els alumnes. Com motivar, impulsar, fer escriptura.

Per tal efecte, no oferirem simplement un llistat de disparadors o exercicis pràctics dirigits. Orfes, però, de reflexions al voltant del que suposa escriure.

Conseqüentment, el curs exposa, o apunta, com assolir el codi escrit i la composició de text (la competència textual); reflexions al voltant de diferents tècniques pedagògiques amb les que dur a terme o fer immersió en la pràctica d’escriptura; teoria i recursos d’escriptura; reflexions sobre la correcció dels textos o què fer amb els escrits dramàtics una vegada elaborats i corregits.

En qualsevol cas, per accionar en tercers l’interés per l’escriptura -en aquest cas la dramàtica-, he de fer una recomanació, prou obvia en qualsevol cas:

Prèviament o paral·lela a invertir energia en fomentar l’escriptura entre l’alumnat, s’ha de motivar i fomentar, necessàriament i indispensable, l’interés per la lectura.

Sense lectura no hi ha escriptura. Difícilment gaudirem escrivint si abans no hem gaudit llegint. Difícilment escriurem bé si no som bons lectors. I és probable que sense conèixer els mecanismes d’anàlisi d’allò que es llig, difícilment puguem analitzar el que un mateix escriu.

A més, i donat que el nostre objectiu és el de l’escriptura dramàtica, no només haurem de llegir, sinó veure teatre. Assistir regularment al teatre. Crear grups de visita, organitzar excursions.

I finalment, per completar el procés: dramatitzar, posar en peu allò que han escrit els alumnes.

Perquè el text dramàtic té eixa “missió”, la de ser representat, la qual cosa ens ajudarà  a assolir:

a.  L’interés per l’expressió escrita.

b. El desenvolupament de l’expressió corporal, plàstica, creativa que proporciona fer teatre, i a través d’uns textos propis!

c.  L’entrenament i assimilació d’emocions i valors, com l’autoestima o l’empatia.

Tenim molt a dir, a fer, amb la creació escrita, perquè, com ens descobreix la filòsofa Beatriz Preciado, l’escriptura és una tecnologia de producció de veritats, i de subjectivitat.

Dossier Escriptura Teatral. Patricia Pardo

Bibliografía Dossier Patricia Pardo